Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas imprez masowych?

Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas imprez masowych?

Dbanie o bezpieczeństwo podczas imprez masowych stoi po stronie organizatora, który musi przewidzieć potencjalne zagrożenia, a także zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia bezpiecznego eventu. Sprawdź jak przygotować imprezę masową i jakie niebezpieczeństwa są dla niej zagrożeniem.

Czym jest impreza masowa?

Według definicji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009, nr 62 poz. 504), impreza masowa to impreza artystyczna, rozrywkowa lub sportowa skupiająca wiele osób. Może się ona odbywać na stadionach, obiektach, które nie są budynkami lub wolnej przestrzeni, jeżeli liczba miejsc przekracza 1000. W zamkniętych budynkach musi się znaleźć miejsce dla minimum 500 osób, a podczas wydarzeń sportowych dla 300 osób. Z definicji imprez masowych wyklucza się widowiska w operze, teatrze, szkole, kinie, filharmonii, galeriach sztuki itp.

Jak zadbać o bezpieczeństwo imprez masowych?

Aby dostać zgodę na zorganizowanie imprezy masowej, organizator na nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem, musi zwrócić się z wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miejscowości, na której terytorium impreza miałaby się odbyć. Następnie zwraca się do komendanta miejskiego Policji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebnej wielkości środków oraz sił do zabezpieczenia tejże imprezy masowej, a także o przewidywanych zagrożeniach i ewentualnych zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu.
Organizator musi wyznaczyć kierownika do spraw bezpieczeństwa, któremu podlegać będą wszelkie służby porządkowe oraz informacyjne. Kierownik do spraw bezpieczeństwa reprezentuje organizatora i posiada odpowiednie legitymacje i przebyte szkolenia. On, jak i wszyscy członkowie służby porządkowej zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu oraz okazywania na wyraźne polecenie identyfikatora ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, numerem identyfikacyjnym, datą ważności, pieczęcią oraz podpisem, który wydaje organizator. Organizator musi dopilnować również, aby każdy członek służby porządkowej posiadał ważną licencję pracownika ochrony fizycznej.
Liczba członków służb informacyjnych oraz porządkowych jest zależna od liczby uczestników oraz miejsca imprezy i stosuje się takowy przelicznik: 10 pracowników służb na 300 osób i co najmniej 1 kolejna osoba na każde następne 100 uczestników. Jeżeli impreza dostała miano imprezy masowej podwyższonego ryzyka, wtedy ilość członków służb wzrasta. Stosuje się wtedy przelicznik 15 członków służb na 200 osób i 2 kolejnych na każde następne 100 osób.
Trzeba także pamiętać, że służby porządkowe, jak i służby informacyjne, muszą być wykwalifikowane do sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, przykładowo biletów wstępu, legitymowania ich, usuwania i przekazywania niebezpiecznych bądź zakłócających porządek imprezy osób w ręce policji, a także kontrolowania wszelkich bagaży i odzieży każdego uczestnika. Służby mają obowiązek odmówić wstępu na teren imprezy osobom, które posiadają zakaz wstępu, są pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych czy odurzających, a także odmawiających wylegitymowania się bądź pokazania zawartości bagażu na wyraźne polecenie. Do rzeczy, które są całkowicie zabronione do wnoszenia na teren imprezy zalicza się broń, niebezpieczne przedmioty, jak ostre noże, substancje, napoje oraz wyroby odurzające i ograniczające świadomość oraz te wyszczególnione przez organizatora imprezy w regulaminie.

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

O zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej decyduje opinia wystawiona przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, którą organizator otrzymuje nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej. Zabezpieczenie pod względem medycznym musi obejmować co najmniej zespoły wyjazdowe, patrole ratownicze oraz punkty pomocy medycznej. Ilość patroli ratowniczych jest zależna od ilości uczestników imprezy. W przypadku imprezy masowej do 5 tysięcy uczestników wystarczy jeden patrol ratowniczy, jednak w przypadku imprezy do 65 tysięcy potrzebny jest jeden patrol ratowniczy na każde kolejne 10 tysięcy uczestników. W przypadku imprezy, która przewiduje przykładowo uczestnictwo 35 tysięcy osób, wymagana jest obecność 4 patroli ratowniczych. Organizator imprezy zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która zostanie koordynatorem medycznym imprezy masowej. Owa osoba musi spełniać wymagania lekarza lub pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Organizator może zdecydować się na zabezpieczenie imprezy masowej przez Policję, w takim celu musi zgłosić się do komendanta powiatowego policji i zawrzeć z nim porozumienie o odpłatnym udziale Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jakie zagrożenia mogą czekać podczas eventów?

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje zagrożenia, jakie mogą się wydarzyć podczas imprezy masowej. Wszystko zależy od miejsca, w którym dana impreza się odbywa oraz jego rodzaju. Regulamin zabrania wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na teren imprezy, aby zmniejszyć wszelkiego rodzaju przypadkowe wypadki z ich udziałem, np. środków pirotechnicznych czy ostrych narzędzi. Niemniej jednak, nie można wykluczyć działania z premedytacją oraz wstąpienia siłą na teren imprezy z bronią. Dlatego tak ważna jest wykwalifikowana służba bezpieczeństwa oraz informacyjna, która ściśle kontroluje każde wejście oraz wyjście. W miejscach, gdzie znajduje się duża liczba uczestników bardzo niebezpiecznym zagrożeniem jest wybuch ataku paniki, który spowodowany może zostać nawet przez nieuzasadniony, nietypowy dźwięk. Stąd istotne jest przygotowanie dużej ilości wyjść ewakuacyjnych, aby wszyscy mogli opuścić teren imprezy masowej w jak najmniejszym natężeniu osób. Na otwartym terenie w sezonie letnim można spodziewać się między innymi większej ilości omdleń, udarów słonecznych bądź oparzeń, a także niebezpiecznych sytuacji pogodowych, jak gwałtowne burze. Duże zagrożenie dla pozostałych uczestników imprezy tworzą także osoby, które są pod wpływem środków odurzających bądź nadmiernej ilości alkoholu. Regularne wypraszanie takowych osób z terenu imprezy jest niezbędne. Organizator wraz ze służbą bezpieczeństwa oraz informacyjną muszą znać strategię działania, być zaznajomionymi ze wszelkimi przepisami oraz rozporządzeniami w przypadku każdego możliwego zagrożenia.

Aby przygotować dobrze zorganizowaną imprezę masową, trzeba przestrzegać zasad prawnych, które znajdują się w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009, nr 62 poz. 504). Trzeba pamiętać, że odpowiada się za odpowiedni przebieg eventu, bezpieczeństwo i życie ludzi, dlatego naginanie zasad jest całkowicie niewskazane i nierozsądne.